Table of Contents  目 录
文章目录

Markdown语法手册

由 四月浅森 发布

标题部分

# 一级标题
## 二级标题
### 三级标题
#### 四级标题
##### 五级标题
###### 六级标题

列表

- 文本1
- 文本2
* 文本1
* 文本2
1. 文本1
2. 文本2

链接和图片

链接`[文本](链接)`
图片`![](图片链接地址)`

引用

`> 文本`

粗体和斜体

粗体`*文本*
斜体`**文本**

代码

单行代码:用`把代码包围起来

多行代码:用```把代码首尾包围起来


表格


| 字段A | 字段B | 字段C |

|----: | :---: | :----|

|  1A | 1B | 1C  |

|  2A | 2B | 2C  |

|  3A | 3B | 3C  |

字段A|字段B|字段C

—😐:—😐:—

1A|1B|1C

2A|2B|2C

3A|3B|3C

分割线

***